ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญจากพระเจ้า เป็นตราประทับและคำสัญญาของพระเจ้า พระวิญญาณเป็นความเชื่อมั่นของเรา ว่าสิ่งที่พระองค์เริ่มนับตั้งแต่การสละชีพของพระเยซู ตลอดจนการที่เรามีส่วนร่วมกับพระเยซู ผ่านทางความเชื่อและการบัพติสมานั้น พระองค์จะทำให้สำเร็จในวันที่พระเยซูกลับมา แต่โลกไม่สามารถเข้าใจสัญญาอันยิ่งใหญ่นี้ได้ เหมือนกับที่ไม่เข้าใจพระคัมภีร์ ถ้าพวกเขาไม่มีของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาก็มองเห็นแต่สิ่งที่มือจับต้องได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นความจริงในใจของพระเจ้า ที่เปิดเผยออกมาทางคำพูดของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูมา ข้าแต่พระเยซู ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณที่ส่งพระวิญญาณมา ข้าแต่พระวิญญาณ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งข้าพเจ้าเลย โอ้ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดเติมข้าพเจ้าไปเรื่อยๆจนความต้องการและชีวิตของข้าพเจ้าสะท้อนจิตใจและลักษณะของพระองค์ออกมาให้คนเห็น อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆ เหมือนกับที่พระองค์กำลังเป็นพระพรให้กับข้าพเจ้าอยู่ในตอนนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น