ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้คนจากทั่วโลกและจากหลายเชื้อชาติต่างก็อ่านพระคัมภีร์ประจำวันนี้ แม้ว่าจะมีชาติกำเนิดและการสืบเชื้อสายที่แตกต่างกัน แต่เราต่างก็เป็นสมาชิกของอาณาจักรเดียวกัน ความจงรักภักดีของเราอยู่เหนือเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาและประเทศชาติ ทำไมละ เพราะเราได้รับการช่วยกู้จากอำนาจมืดที่ควบคุมเราไว้ภายใต้เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาและประเทศชาติ อำนาจมืดนั้นทำให้เราแตกแยกและระแวงกัน นำไปสู่ความเกลียดชังและสงคราม เราได้รับอาณาจักรที่มีสง่าราศีมากกว่านั้น เราได้รับการสร้างให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสง่าราศีมากขึ้นและเต็มไปด้วยสีสัน เราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระบุตรที่พระองค์รัก

Thoughts on Today's Verse...

People from all over the world and from many different nationalities read Verse of the Day. While our national origins and ethnic heritages are different, we are members of one Kingdom. Our allegiance transcends race, culture, language, and nation. Why? Because we've been rescued from the dominion that holds sway over race, culture, language, and nation. That dominion divides us and makes us suspicious of each other, leading to hatred and warfare. We've been given a more glorious Kingdom! We've been made into a more glorious and colorful race! We are God's children and part of the Kingdom of the Son he loves.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดใช้ข้าพเจ้า ที่จะทำลายกำแพงที่แยกมนุษย์ออกจากกันเพราะเหตุภายนอกที่อยู่แค่ชั่วคราวนี้ โปรดทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่มีลักษณะของพระองค์ มีความหวังและความรัก โปรดขับไล่ความมืดมนในจิตใจเราให้ออกไปให้หมดด้วยเถิด โปรดส่องแสงแห่งพระคุณของพระองค์เข้ามาในโลกผ่านทางพวกเรา เพื่อผู้คนจะได้เห็นว่าพวกเราคือผู้ที่เยียวยารักษาประชาชาติทั้งหลายนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน อาเมน

My Prayer...

Use us, O Father, to break down the barriers that separate peoples on the basis of temporary externals. Make us into a Kingdom of character, hope, and love. Cast all darkness out of our hearts. Shine the light of your grace through us to our world so people can see us a healing for the nations. In the name of the Lord Jesus Christ, the only true Savior of all peoples, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:13

ความคิดเห็น