ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชาวต่างชาติได้เตือนสติกษัตริย์โซโลมอนว่า ที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่ทุกวันนี้ ก็เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า และที่พระเจ้าวางพระองค์อยู่ตรงจุดนี้ ก็เพื่อจะมีชีวิตที่ทำตามใจพระเจ้าและสำแดงลักษณะของพระเจ้าออกมาให้เห็นในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ พวกเราก็เหมือนกัน ให้ใช้ชีวิตให้สมกับคนที่ได้รับการไถ่ไว้แล้ว ตามที่พระเจ้าได้วางแผนให้เราเป็น

Thoughts on Today's Verse...

Solomon was reminded by the words of a foreigner that he is where he is by grace and he has been put there to live out the will and to display the character of God in all that he does. So are we! So let's live with the redemptive purpose that God has designed for us to have.

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่บนสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ องค์เจ้าชีวิตเจ้าข้า โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะสำนึกและใช้ชีวิตให้สมกับผู้ที่ได้รับการไถ่แล้ว ตามที่พระองค์ได้สร้างข้าพเจ้ามา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Heavenly Father, I know that you have blessed me by your grace. Now, dear Lord, please empower me to know and live out the redemptive purpose for which you have made me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 พงศ์กษัตริย์ 10:9

ความคิดเห็น