ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นคนชอบธรรมเพราะพระคุณพระเจ้า พระเจ้าไม่ลืมเราเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และพระองค์ทรงฟังเรา เราได้รับการอวยพระพรเพราะพระเจ้าคือพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่เห็นความต้องการของข้าพระองค์ ได้ยินเสียงร้องของข้าพระองค์ ตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์ และลงมาเพื่อช่วย ปลอบประโลมและอวยพรข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น