ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณอยากรู้ไหมว่าคนไหนเดินกับพระเยซูทุกๆวัน ก็ให้มองหาคนที่มีชีวิตเหมือนกับพระองค์ไง คุณอยากเดินไปกับพระเยซูไหม ให้ดูชีวิตของพระองค์ในหนังสือข่าวดีสี่เล่มนี้นะ (คือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น) ดูสิว่าพระองค์ทำกับคนอื่นยังไง ก็ให้เราทำอย่างนั้นด้วย ให้สังเกตว่าพระองค์เอาชนะซาตานและสิ่งยั่วยวนได้ยังไง ให้เชื่อว่าคุณก็ทำได้เหมือนกัน เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ คุณก็จะพบว่าพระเยซูไม่ได้แค่เดินกับคุณเท่านั้น แต่พระองค์ยังทำงานผ่านทางตัวคุณอีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Do you want to know who walks with Jesus each day? Look for folks whose lives look like his! Do you want to walk with Jesus? Look at his life in the Gospels (Matthew, Mark, Luke, and John). See how he treated people; then do the same! Notice how he defeated Satan and overcame temptation. Trust that you can do the same! As you do these things, you will find that Jesus is not only walking with you, he is also working through you!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดปลุกจิตวิญญาณของข้าพเจ้า และให้เรี่ยวแรงกับข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่จะมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและบริสุทธิ์เหมือนพระเยซู พระบิดาที่รัก โปรดให้ข้าพเจ้ามีหัวใจที่เห็นแก่คนอื่นเหมือนกับที่พระเยซู พระบุตรของพระองค์มี โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่ใช่แค่มองดูความทุกข์ยากหรือแค่ฟังเสียงร้องให้ช่วยของคนอื่นเฉยๆ แต่ให้ลงมือช่วยพวกเขาด้วยความรักและความสงสาร อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Stir my spirit, O God, and empower me with your Spirit to live a life of integrity and purity like Jesus. Please give me a heart for people, dear Father, like your Son Jesus has. Help me to not only see their needs and hear their cries, but to also respond with love and compassion. In the name of my Savior Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 2:5-6

ความคิดเห็น