ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำข้อนี้บอกให้รู้ถึงความจริงสองอย่าง คือ 1) คนที่ยังทำบาปอยู่ก็เป็นพวกของมาร 2) บุตรของพระเจ้ามาเพื่อจะทำลายการงานของมาร ดังนั้นผมคิดว่าปัญหาบางครั้งก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิด ซึ่งทำให้ผมสรุปให้เราคิดได้ว่า "เราจะอยู่ข้างใคร ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนี้"

Thoughts on Today's Verse...

Two truths — one hard and the other is librating: 1) The person who CONTINUES to live a life caught up in sin has been co-opted and deceived by the devil's influence in their lives. 2) The Son of God came to destroy all that the devil stands for and give us back our true humanity as people made in the image of God and for his purposes in the world. Whose side am I on this war between good and evil?

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจและมีชัยแห่งทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวในใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้า ในการที่ข้าพเจ้าพยายามต่อสู้เพื่อละบาปของข้าพเจ้า และโปรดให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์อย่างสัตย์ซื่อไม่หวั่นไหว อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Almighty and victorious King of the Ages, you are the only rightful ruler of my heart. I pledge my allegiance to you. Please help me as I seek to lay aside my struggles with sin and empower me to live for you in unwavering loyalty. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 3:8

ความคิดเห็น