ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข่าวดีครับ เมื่อเราแสวงหาความชอบธรรม ความยุติธรรม ความบริสุทธิ์ ความเมตตา และการทำตามพระเจ้า อนาคตของเราก็จะสดใสเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี อย่าปล่อยให้ความมืดรอบตัวคุณขโมยความชื่นชมยินดี ที่คุณกำลังมีอยู่ในขณะนี้

Thoughts on Today's Verse...

Good news! When we seek righteousness, justice, holiness, mercy, and godliness, our future is full of joy. Don't let the darkness around you steal away the glorious dawn of joy that even now has begun to appear.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ในเวลาที่ข้าพเจ้าหดหู่และทุกข์ใจกับโลกนี้และสังคมของยุคนี้ ขอบคุณพระบิดา สำหรับสัญญาแห่งชัยชนะและพระพรที่ทรงเตรียมไว้ให้เรา โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มองไปที่ชัยชนะของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, please forgive me for the times I've grown depressed and melancholy over the condition of my world and culture. Thank you, dear Father, for the promise of victory and of glorious blessings that lie ahead. Please help me keep my eyes on your victory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:28

ความคิดเห็น