ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นขององค์เจ้าชีวิต พระองค์ซื้อเราออกจากพันธะแห่งความบาปและความตาย เราเต็มใจวางชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์พระองค์ ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือไปที่ไหน พระคุณของพระองค์ก็อยู่กับเราด้วย พระองค์สัญญาว่าจะไม่ทิ้งเรา พระองค์ทำให้เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้ ดังนั้นให้มีชีวิตอย่างใจจดจ่อว่าพระองค์จะนำไปในทางใด ให้เราเผชิญกับความยากลำบาก หรือแม้แต่ความตาย ด้วยความมั่นใจว่าเราจะไม่เจอกับสิ่งยากลำบากนั้นเพียงลำพัง แม้ในเงาของความตาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่ามารจะทำอะไรเราได้ เพราะเราเป็นของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู เพื่อมาไถ่บาปข้าพระองค์ องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ขอบพระคุณที่ทรงมาในโลกนี้ จ่ายค่าไถ่บาปของข้าพระองค์ และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นการให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ด้วย ขอทรงรับและใช้ชีวิตของข้าพระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์ ขออย่าให้ความื่อของข้าพระองค์หมดลวเมื่อเจอกับความยากลำบากในชีวิต ข้าพระองค์ขออธิษฐานไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตาย ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติผ่านในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น