ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้ปลอบโยนเรา ผู้ค้ำจุนเรา และเป็นองค์เจ้าชีวิต ความเมตตาและการอวยพระพรของพระองค์ทำให้จิตวิญญาณที่ท้อแท้หมดหวังของเราได้รับการปลอบประโลม ดังนั้นให้เราลองหันไปหาพระองค์ ให้เราสารภาพความผิดบาปและความทุกข์ของเราอย่างตรงไปตรงมาต่อพระองค์ ให้เราขอพระองค์ที่จะเอาความวิตกกังวลของเราออกไป และฟื้นฟูความรักความยินดี และความเชื่อมั่นแห่งความรอดของเรา

Thoughts on Today's Verse...

God is our comforter, sustainer, and Lord. Only his gracious presence and tender blessings can bring consolation and comfort to our restless and discouraged souls. So let's turn to him, honestly confessing both our sins and our sorrows. Let's ask him to take our anxiety away and restore to us the passion, the joy, and the confidence of our salvation.

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้ทรงอำนาจ แม้ว่าข้าพระองค์จะมีเสียงแห่งความสับสนในความคิด หรือมีความกังวลที่เป็นภาระอยู่ ขอทรงสอนข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการการปลอบโยนและสันติสุขของพระองค์ ข้าพระองค์ขอที่จะสัมผัสถึงพระองค์และพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

My Prayer...

Almighty Shepherd, in the noise and confusion of many thoughts burdened by many concerns, minister to me through your Holy Spirit. I need your comfort and peace. I ask for your presence and your grace. In Jesus' name I ask. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 94:19

ความคิดเห็น