ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า นอกโบสถ์หรือนอกเหนือจากช่วงเวลานมัสการคือเมื่อไหร่ครับ? ทำไมไม่ลองเปิดหนังสือสดุดี และลองหาข้อพระคัมภีน์หลายข้อ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าของคุณเองล่ะครับ และลอร้องเข้าทำนองเพลงดู — เป็นทำนองของคุณเอง! พระเจ้าไม่ได้สนใจว่าของประทานของคุณเป็นด้านดนตรีหรือไม่ พระองค์ฟังหัวใจของคุณ ที่จะเต็มไปด้วยความสุขที่คุณได้สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time you sang praises to God outside a church or devotional service? Why not open up the Psalms and find several verses that reflect your own praise and thanks to God and give them a tune — your own tune! God doesn't care if your spiritual gift is music or not; he's just listening for your heart to be full of joy as you share your praise and thanksgiving with him.

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาผู้เมตตา ผู้มอบของขวัญที่ดีและสมบูรณ์ทุกสิ่ง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มัวแต่สนใจว่าการขอบพระคุณและการสรรเสริญต้องเป็นวันพิเศษและสถานที่พิเศษเท่านั้น ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการสร้างมนุษย์ลูกๆ ของพระองค์ เพื่อเฉลิมฉลองชื่นชมยินดีในการทรงสร้างของพระองค์ และเพื่อสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า ขอบพระคุณที่ทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยเหตุผลที่เราจะถวายคำขอบคุณแก่พระองค์ พระบิดา อับบาของเราและผู้สร้าง เมื่อพระองค์ทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ขอให้ใจของข้าพระองค์เต็มล้นไปด้วยเพลงสรรเสริญและคำพูดแห่งการขอบคุณพระเจ้า อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O gracious Father, giver of every good and perfect gift, forgive me for relegating my thanksgiving and praise to special days and special places. I praise you for creating your human children with the capacity to celebrate goodness, to rejoice in your creation, and to have the capacity to for praise and thanksgiving. Thank you for making our world so full of reasons to offer thanks to you, our Abba Father and Creator. As you continually fill me with your Spirit, may my heart overflow with songs of praise and words of thanksgiving. In Jesus' holy name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 69:30

ความคิดเห็น