ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นอกโบสถ์หรือนอกเวลานมัสการคือเมื่อไหร่ครับ ทำไมไม่เปิดหนังสือสดุดี และลองหาข้อพระคัมภีร์หลายๆข้อที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า แล้วเอามาร้องเป็นเพลง แต่งทำนองของเราขึ้นมาร้องเองเลย พระเจ้าไม่สนใจหรอกว่าเราจะมีของประทานในด้านดนตรีหรือไม่ พระองค์แค่อยากจะฟังหัวใจของคุณ ที่เต็มไปด้วยความสุข ตอนที่คุณร้องสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ ให้เรามาร่วมกันกล่าวและทำในสิ่งที่ข้อท่องวันนี้สั่งให้ทำ นั่นคือ "ข้าพเจ้าจะสรรเสริญชื่อของพระเจ้าเป็นเสียงเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์เป็นเพลงขอบพระคุณ"

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time you sang praises to God outside a church building or devotional service with other believers? Why not open up the Psalms and find several verses that reflect your personal praise and thanks to God? Then, give them a tune — your own tune! God doesn't care if your spiritual gift is music or singing; he's just listening for your heart to be joyful as you share your praise and thanksgiving with him. Let's join in saying and doing what our verse for today commands: "I will praise God's name in song and glorify him with thanksgiving."

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้เมตตา ผู้มอบของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกสิ่ง โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่กว่าจะขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ได้นั้น ต้องรอให้ถึงวันพิเศษและอยู่ในสถานที่ที่พิเศษก่อนเท่านั้น ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับการทรงสร้างมนุษย์ลูกๆ ของพระองค์ ที่สามารถเฉลิมฉลองกับสิ่งที่ดีๆ ที่ชื่นชมยินดีในการทรงสร้างของพระองค์ และสามารถสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้ ขอบคุณที่ทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยเหตุผลที่จะถวายคำขอบคุณแก่พระองค์ ผู้เป็น"อับบา พ่อ" และพระผู้สร้างของพวกเรา ในขณะที่พระองค์ยังคงเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณ ขอให้ใจของข้าพเจ้าเต็มล้นไปด้วยเพลงสรรเสริญและคำพูดแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า อธิษฐานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O gracious Father, giver of every good and perfect gift, forgive me for relegating my thanksgiving and praise to special days and special places. I praise you for creating your human children with the capacity to celebrate goodness, to rejoice in your creation, and to have the capacity for praise and thanksgiving. Thank you for making our world so full of reasons to offer thanks to you, our Abba Father and Creator. As you continually fill me with your Spirit, may my heart overflow with songs of praise and words of thanksgiving. To your glory, in Jesus' holy name, I pray and praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 69:30

ความคิดเห็น