ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คงจะไม่มีพระคัมภีร์ข้อไหน ที่สร้างความขัดแย้งให้กับผู้นำคริสตจักรได้มากเท่าข้อนี้ ข้อนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับการแต่งงานเท่านั้น แต่ข้อนี้เป็นคำเตือนที่ส่งผลมาก ว่าเมื่อเราเข้าเป็นหุ้นส่วนกับคนที่ไม่เชื่อเป็นเวลานานๆ มันเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อจิตวิญญาณของเรา เหมือนกับที่พระเจ้าไม่ยอมให้ชาวอิสราเอลภายใต้กฎ เทียมแอกลาและวัวเข้าด้วยกัน เพราะในที่สุดมันจะทำลายทั้งสองลง เปาโลเตือนคริสเตียนว่าให้ระวังที่จะมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใคร เพราะมันก็จะมีผลอย่างเดียวกัน

Thoughts on Today's Verse...

There is probably no other Scripture that has produced more conflict for ministers than this one. While not applying just to marriage, this verse is a powerful reminder that when we make life-long partnerships with those who do not share our deepest values, we are endangering our spiritual health. Just as God would not allow the Israelites under the Law to yoke a donkey and an ox together because it would ultimately break them both down, Paul reminds Christians that the same is true in their deepest relationships as well.

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าความต้องการของพระองค์ไม่ได้ไร้เหตุผล ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้า ดังนั้นโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้า ในการเลือกคนที่จะคบและเพื่อนสนิทด้วย โปรดช่วยให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ และแบ่งปันพระพรและพระคุณของพระองค์ โปรดช่วยให้เรามีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ ที่จะนำให้พวกเขามารู้จักกับพระองค์ กับความเมตตาและความรอดของพระองค์อย่างเกิดผลมากขึ้น ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father God, I know your will is not arbitrary. I know you want what is best for me. So please give me wisdom as I choose my partners and my closest friends. Help us to help each other live for you and share your blessings and grace. Help us to influence others to come to know you, your mercy, and your salvation more completely. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 6:14

ความคิดเห็น