ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสนใจเราเป็นการส่วนตัว มากถึงขั้นที่พระองค์ให้หมายสำคัญนี้กับเราเป็นการส่วนตัว คำอธิบายของมัทธิวบอกให้รู้ว่า อิมมานูเอล หมายถึงอะไร เลยทำให้เรารู้ว่าหมายสำคัญนี้หมายถึง — พระเยซู ผู้เป็นพระเจ้าได้มาอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระเยซูก็คือเห็นพระเจ้านั่นเอง เพราะชีวิตของพระเยซูเป็นหมายสำคัญของพระเจ้า การมาเกิดอย่างมหัศจรรย์ของพระเยซู เป็นความลึกลับของพระเจ้า และเป็นการแสดงพระคุณให้กับเราเห็น

Thoughts on Today's Verse...

God is interested in us personally. So much so, that he personally gives us this sign. Because of Matthew's explanation of the meaning of the name Immanuel, we know what that sign was — Jesus coming to live as God with us. His presence is God's presence. His life is God's sign. The miracle of his conception is God's mystery and also his statement of grace for us.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงฤทธิ์ ผู้ไม่ยอมเป็นพระเจ้าที่แตะต้องไม่ได้ที่อยู่ห่างไกล ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่มาอยู่ท่ามกลางเราในพระเยซู ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ ที่ยอมเสียสละและมารับความทุกข์ทรมานแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าหมายสำคัญนี้ ทำให้พระองค์ต้องจ่ายค่าอันสูงลิ่ว ดังนั้นขอโปรดให้การสรรเสริญในคำอธิษฐาน เสียงเพลง ความคิด และชีวิตของข้าพเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงการขอบพระคุณของข้าพเจ้าต่อพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty Lord who refuses to be the god who is detached and far away: I thank you for coming to live among us in Jesus. I thank you and praise you for your sacrifice and pain. I know this sign cost you greatly so please let my praise in prayer, song, thought and life reflect my thanks to you in Jesus name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 7:14

ความคิดเห็น