ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นถ้อยคำของพระเจ้า ที่ไม่ได้เป็นตัวหนังสือ หรือให้เห็นในนิมิต หรือเปิดเผยบนภูเขาให้คนส่วนน้อยเห็น แต่ถ้อยคำของพระเจ้านี้เป็นมนุษย์ มีกระดูกและเลือดเนื้อ ถ้อยคำของพระเจ้าได้มาเกิดและมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเรา ต้องมาเจอกับความทุกข์ยากลำบาก เดินดินเหมือนเรา ต้องเจอกับความผิดหวัง และการทดลองเหมือนเรา เจอกับการทรยศหักหลังของเรา และหลั่งเลือดเพื่อเรา ใช่แล้วพระองค์ได้มาอยู่ในโลกของเรานี้ แต่ถ้อยคำของพระเจ้านี้ไม่ได้แค่นำความจริงมาบอกกับเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังช่วยกู้เราจากความตายด้วยพระคุณของพระเจ้าอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณที่พูดผ่านทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในอดีต ขอบคุณที่ดลใจให้คนของพระองค์เขียนพระคัมภีร์ให้เราอ่าน ขอบคุณที่ทำให้งานประกาศพระคำของพระองค์เกิดผลดีในทุกวันนี้ผ่านการงานที่ทุ่มเทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความจริงของพระองค์ในทุกๆด้านเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ ที่ได้ให้ถ้อยคำที่ชัดเจน ลึกซึ้งและเข้าถึงได้ในพระเยซู ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักข้าพเจ้า และได้ชำระล้างข้าพเจ้าจนสะอาดหมดจด และยังรู้อีกว่าข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร่วมในสวรรค์กับพระองค์ก็เพราะพระเยซู ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ และขอให้ความซาบซึ้งใจนี้แสดงออกมาให้เห็นในชีวิตที่ดีและใช้การได้ของข้าพเจ้าด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น