ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา ไม่มีใครเขายอมทำหรอกนะ พระองค์เคยส่งผู้พูดแทนพระเจ้า นักบวช และนักเทศน์มา แต่ศาสนาก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของโลกๆ การทำตามกฎ และการถูกตัดสิน ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งสิ่งที่มีค่าที่สุดของพระองค์มา คือพระบุตรของพระองค์ ทำไมหรือ ก็เพื่อมนุษย์ที่เลวทรามต่ำช้าแบบคุณกับผม จะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ และมีสิทธิเหมือนกับพระผู้ช่วยให้รอด คือพระบุตรของพระเจ้า และพี่น้องของเราในความเชื่อ

Thoughts on Today's Verse...

God sent his Son. No one else would do. He had sent prophets, priests, and preachers. Religion remained earthbound, legalistic, and doomed. So God sent what is most precious to him, his Son. Why? So measly human beings such as you and I could be adopted into his family and have the same rights as the Savior, God's Son and our brother in the faith!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่นำข้าพเจ้ากลับมาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ ขอบคุณที่ไม่ได้ทำกับข้าพเจ้าให้สาสมกับความบาปที่ข้าพเจ้าทำ ขอบคุณที่ไม่ได้ทิ้งข้าพเจ้าให้อยู่ภายใต้กฎ แต่ได้ไถ่ข้าพเจ้าผ่านทางพระคุณของพระองค์ เพื่อให้เกิดพลังขับแห่งรักขึ้นในสายสัมพันธ์กับพระองค์ในฐานะลูก ขอบคุณสำหรับแผนการไถ่บาปของพระองค์ที่มีให้เห็นอยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิม จนพระเยซูมาทำให้สำเร็จทุกอย่างตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ ขอบคุณพระองค์ที่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา อธิษฐานและขอบคุณในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you, Holy God, for bringing me back into your family through your Son. Thank you for not treating me as my sins deserve. Thank you for not leaving me under Law, but redeeming me through your grace into a dynamic love relationship as your child. Thank you for your plan of redemption that wound its way through Old Testament history until the time came to fulfill all your promises. Thank you for sending your Son. In the name of the Lord Jesus Christ I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 4:4-5

ความคิดเห็น