ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำของพระเจ้าไม่ได้จะอยู่แค่ในหนังสือ คำทำนายหรือหนังสือม้วน สรรเสริญพระเจ้า ข้อความนี้ คือพระคำนี้ได้กลายมาเป็นเนื้อหนัง เลือดและกระดูก สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้อความนี้ คือพระคำนี้ ไม่ได้อยู่ห่างไกล หรือศักดิ์สิทธ์เกินเอื้อมหรือยากที่จะเข้าถึงเลย สรรเสริญพระยาห์เวห์ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะพระองค์ได้ส่งพระคำมาอยู่ท่ามกลางเรา "เต็มไปด้วยพระคุณและความจริง" พระองค์มาหาเราในร่างมนุษย์ และนำความรัก ความหวัง การไถ่ ความเมตตา ความรอด, ความสุข ...มาให้กับพวกเรา พระเยซูพระคำของพระเจ้า "ได้กลายมาเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา"

Thoughts on Today's Verse...

God's Message, this Word, wasn't content to stay confined to a book, a prophecy, or a scroll. Praise God! God's Message, his ultimate Word, took on flesh, blood, and bones! Praise God Almighty! God's Message, his Word incarnate, didn't remain far off, distantly holy or unapproachable. Praise the Lord, God of Israel because God's Message, his Word sent to us, came near "full of grace and truth" in Jesus. This Word became flesh and made his dwelling among us" to bring us love, hope, redemption, mercy, salvation, joy, and so much more! God's Word, Jesus, "became flesh and made his dwelling among us"!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและยกย่องพระนามของพระองค์เหนือนามทั้งปวง ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าจำนวนน้ำในมหาสมุทรทั้งสิ้นรวมกัน ความเมตตาของพระองค์แผ่ไพศาลกว้างไกลกว่าห้วงอวกาศที่เรารู้จัก พระคุณของพระองค์มีมากเกินกว่าที่จะคำนวณได้ ความรอดของพระองค์สุดยอดเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบได้ ขอบคุณที่พระองค์ทรงอวยพรข้าพเจ้าด้วยทั้งหมดนี้ในพระเยซู ผู้ที่มาและอยู่ในโลกของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ ขอสรรเสริญพระองค์ ในนามของพระคริสต์องค์เจ้าชีวิต อาเมน

My Prayer...

Almighty God, I praise and exalt your name above all names. Your love is greater than the volume of all of our oceans. Your mercy stretches farther than the great expanses of our known space. Your grace is beyond calculation. Your salvation is marvelous beyond compare. Thank you for blessing me with all of these in Jesus, your Word, who came and lived in my world so I can make my home in yours. In the name of Christ the Lord, your Word who became flesh, I praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 1:14

ความคิดเห็น