ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่มีวัน รับใช้ หรือรัก หรือให้ได้มากไปกว่าที่พระเยซูทำหรอก พระองค์อยากที่จะอวยพรเรา อยากที่จะเทความมั่งคั่งแห่งสวรรค์และพระคุณลงมาเหนือเรา ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ พระองค์อยากที่จะให้เกียรติกับเรา เมื่อเราตายไป พระเจ้าพระบิดา พระยาห์เวห์แห่งจักรวาลนี้ ก็จะให้เกียรติกับใครก็ตามที่รับใช้พระบุตรของพระองค์และอวยพรคนอื่นในนามของพระเยซู มันเหลือเชื่อไปไหม ไม่เลย นี่ก็แค่ตัวอย่างหนึ่งของพระคุณอันสุดยอดของพระองค์เท่านั้นเอง

Thoughts on Today's Verse...

We can't out serve, out love, or out give Jesus. He longs to bless us. He longs to pour out heaven's riches and grace upon us. Even more incredibly, he longs to honor us. When our lives are over, God the Father, Lord of the entire universe, will honor all who have served his Son and blessed others in Jesus' name! Unbelievable? No, just another example of God's incredible grace!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามใจพระเยซู และรับใช้คนอื่นในนามของพระองค์ด้วยเถิด พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระคุณที่พระองค์ให้มานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าก็อยากจะตอบแทนด้วยการรับใช้คนอื่นในนามของพระเยซู และช่วยให้พวกเขาได้ลิ้มรสพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Loving Father and Holy God, please help me follow the will of Jesus and serve others in his name. Father, I know that I cannot earn your grace, but I want to serve others in Jesus' name and help them find your grace. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 12:26

ความคิดเห็น