ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้ตั้งให้เราแต่ละคนมีบทบาทต่อกันและกัน ก่อนที่เราจะไป "เรียกร้อง"ให้ใครต่อใครบริสุทธิ์นั้น เราควรจะอุทิศตัวให้กับพระเจ้าก่อน เพื่อพระคุณของพระองค์จะได้ชำระเราให้บริสุทธิ์ แล้วสะท้อนออกมาให้คนอื่นเห็น พระเยซูบอกให้เราเอาท่อนซุงออกจากตาตัวเองก่อน แล้วถึงค่อยไปเขี่ยขี้ผงออกจากตาเพื่อน สำหรับตัวผู้นำนั้น ก่อนจะเรียกร้องให้คนอื่นบริสุทธิ์ ตัวเองต้องทำเป็นแบบอย่างให้เห็นก่อน การฟื้นฟูของพระเจ้าต่อจิตวิญญาณของผู้นำนั้น จะเกิดผลดีเยี่ยมก็ต่อเมื่อผู้นำคนนั้นจะต้องอุทิศตนให้กับพระเจ้าและการงานของพระองค์ก่อน ปีใหม่นี้ขอเป็นปีแห่งการอธิษฐาน ขอเน้นอธิษฐานสามหัวข้อนี้ คือ หนึ่ง เชิดชูพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด สอง การเยียวยารักษาโลกที่แตกสลายของเรานี้ สาม การเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักและการอธิษฐาน

Thoughts on Today's Verse...

God has placed each of us in a circle of influence. Before we try to "clean up" those around us, let's first offer ourselves to God to be consecrated and to be made pure by his grace. Then, let's live in a way that shows the impact of that holiness in our lives. Jesus told us to remove the plank from our own eye before we try to clean the speck out of someone else's eye. For leaders at any level, "living holy" is essential before calling others to holiness! God's greatest times of spiritual renewal begin when leaders first consecrate themselves to God and his work.Verse of the Day's New Year Prayer Focus


Find out more about the Worldwide Shared Hour of Prayer!
New Year begins at midnight in Auckland, +13:00 UTC.
11:00 a.m. December 31 Greenwich Mean Time.
Listing of prayer times for many cities.คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับความบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำ ข้าพเจ้าอยากที่จะบริสุทธิ์และชอบธรรม และได้รับการชำระจากพระวิญญาณของพระองค์ และได้รับการอภัยโดยพระคุณของพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้า ที่พยายามจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อคนที่อยู่รอบข้าง ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลืออันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นคนดีรอบครอบอย่างที่พระองค์อยากให้เป็น และเพื่อนๆคาดหวังด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Father in heaven, forgive me for my sins. I want to be pure and holy, cleansed by your Spirit and forgiven by your grace. Please bless me as I seek to live a holy life before those I influence. I need your powerful help to be the example and person of character that you want me to be, and that my friends need me to be. I ask this in the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เนหะมีย์ 12:30

ความคิดเห็น