۱۳۹۱ خرداد نور روزانه های پیشین

۱۳۹۱/۰۳/۲۹ - دوم تواریخ ایام ۱۸:۶

«اما آیا خدا فی الحقیقة در میان آدمیان بر زمین ساکن خواهد شد، اینک فلک و فلک الافلاک ترا گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانه ای که بنا کردم!»

۱۳۹۱/۰۳/۲۸ - رومیان ۱۷:۶

اما شکر خدا را که هر چند غلامان گناه می بودید لیکن الان از دل مطیع آن صورت تعلیم گشته اید که به آن سپرده شده اید.

۱۳۹۱/۰۳/۲۷ - غلاطیان ۱۶:۶

... آنچه که اهمیت دارد خلقت تازه است. و آنانیکه بدین قانون رفتار میکنند، سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسراییل خدا.

۱۳۹۱/۰۳/۲۶ - متی ۱۵:۶

اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم، تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید.

۱۳۹۱/۰۳/۲۵ - غلاطیان ۱۴:۶

لیکن حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که بوسیله او، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا.

۱۳۹۱/۰۳/۲۴ - افسسیان ۱۳:۶

لهذا(بنابراین) اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را بجا آورده بایستید.

۱۳۹۱/۰۳/۲۰ - اول تیموتائوس۹:۶

اما آنانیکه می خواهند دولتمند شوند گرفتار می شوند در تجربه و دام و انواع شهوات بی فهم و مُضِّر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق میسازند.

۱۳۹۱/۰۳/۱۹ - پیدایش ۸:۶

اما نوح در نظر خداوند التفات یافت.

۱۳۹۱/۰۳/۱۸ - غلاطیان ۲:۶

خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد. زیرا که آنچه آدمی بکارد‌ همانرا درو خواهد کرد.

۱۳۹۱/۰۳/۱۷ - متی ۶:۶

لیکن تو چون عبادت کنی، به حُجره خود داخل شو و در را بسته،‌ پدر خود را که در نهان است عبادت نما و پدر نهان بین تو، ترا آشکارا پاداش خواهد داد.

۱۳۹۱/۰۳/۱۶ - رومیان۵:۶

زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد.

۱۳۹۱/۰۳/۱۵ - افسسیان۴:۶

و ای پدران، فرزاندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید.

۱۳۹۱/۰۳/۱۴ - رومیان ۳:۶

یا نمی دانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟

۱۳۹۱/۰۳/۱۳ - غلاطیان ۲:۶

بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را بجا آرید.

۱۳۹۱/۰۳/۱۲ - متی ۱:۶

«زنهار عدالت خود را پیش مردم بجا میاورید تا شما را ببینند، وَاِلّا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید.»