اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«من نمیدانستم که مسیح‌ صاحب شریعت بود!» خوب، او شریعتی مکتوب مثل همان که در عهد عتیق هست(دوم قرنتیان۳) نداشت. خیر، شریعت او بر دلهای ما توسط روح القدس برشته تحریر درآمده و شخصیت ما را متحول میسازد. این شریعت ما را از قید شریعت مکتوب رها میسازد(یعقوب۱۲:۲-۱۷) و تأکید آن بر اصل بنیادینی است که زندگی، قربانی و خدمت عیسی به دیگران را هدایت نمود( فیلیپیان۵:۲-۱۱). فراتر از یک قانون نوشته شده، بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شدن، نشانگر اشتیاق و علاقه ما به مسیح و تعهد ما برای شبیه او شدن است.

دعای من

ای پدر قادر مطلق و رحیم، دعا میکنم که من نیز همچون عیسی مشتاق کمک بدیگران باشم بطوریکه آنها عشق و فیض تو را در زندگی من ببینند و تو را جلال دهند! در نام مسیح. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات