اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهی اوقات ما بحدی از اندیشهٔ« نجات بوسیله اعمال» بیم داریم که فراموش میکنیم که محبت و فیض ما را در نهایت به عمل کردن فرا می خوانند، و تنها بازتابی از نجات نیستند. عمل کردن یعنی کوشیدن و تلاش کردن. این دقیقاً همان مطلبی است که پطرس ما را برای انجامش تشویق میکند که «کمال سعی» بنماییم. پطرس توضیح میدهد که چرا این سعی در آیات بعدی مهم است. «اگر ما این خصلتها را دارا باشیم و در آنها بیفزاییم،» آنها ما را کمک می کنند تا در شناخت عیسی مثمر- ثمر باشیم! پس بیایید مثمر ثمر باشیم! همانطور که ما «سخت میکوشیم»، ما می توانیم مطمئن باشیم که روح القدس، قدرتی است که در کار است تا میوهٔ مثمرثمر بودن را در ما ممکن سازد(غلاطیان ۲۲:۵-۲۵)

دعای من

پدر جان، مرا شکل بده و بساز، و اراده مرا کامل تر از قبل، شبیه به اراده خودت بگردان و شخصیت مرا بیش از پیش با شخصیت خودت یکی. من این دعا را برای جلال خودم نمی گویم، بلکه به این خاطر که تو بتوانی بطرز مؤثرتری مرا برای درمیان گذاشتن برکات و فیضت با اطرافیانم بکار بگیری. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات