ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్నిసార్లు "క్రియలచే-గెలిచిన"రక్షణ అను విషయమును గురించిన ఆలోచనలతో మనం భయపడతాము, ప్రేమ మరియు దయ మనలను క్రియలు చేయమని పిలుస్తున్నాయి అని మనం మరచిపోతాము, ప్రతిబింబించటమే మాత్రమే కాదు. క్రియలు అంటే ప్రయత్నం. పేతురు మనలను క్రియలు అనగా - "ప్రతి ప్రయత్నం." చేయమని పిలుస్తున్నాడు. తరువాతి కొన్ని వాక్యాలలో ఈ ప్రయత్నం ఎందుకు ముఖ్యమో పేతురు వివరించాడు. "ఈ లక్షణాలను పెరుగుతున్న విధముగా మనం కలిగి ఉంటే," అవి యేసు గురించిన మన జ్ఞానంలో ఫలభరితముగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి! ఫలాలను ఫలిద్దాము ! మనము "ప్రతి ప్రయత్నం" చేస్తున్నప్పుడు, పరిశుద్దాత్మ ప్రభావాలను సాధ్యం చేసే ఫలాలను ఉత్పత్తి చేసే పనిలో మనకు నిరీక్షణ ఉంటుంది! (cf. గలతీయులు 5: 22-25)

నా ప్రార్థన

తండ్రి నన్ను మలచండి, మీ సంకల్పానికి మరింత ఖచ్చితంగా అనుగుణంగా మరియు మీ స్వభావానికి మరింత స్థిరంగా ఉండేలా చేయండి. నా కీర్తి కోసం నేను దీనిని ప్రార్థించను, కాని మీ ఆశీర్వాదాలను మరియు దయను నా చుట్టూ ఉన్న వారితో పంచుకోవడానికి మీరు నన్ను మరింత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు