اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا جايگزين كردن خدمت با اعمال مذهبى، امرى است آسان؟ اين در مورد من مصداق دارد! اما خدا از ما ميخواهد كه خود را بيش از اندازه درگير صحبت كردن درباره او و شادمان بودن از كارهاى او نكنيم، مبادا فراموش كنيم كه او از ما انتظار دارد كه همچون خود او، ديگران را محبت كنيم. چه اين حقيقت را در تعريف عيسى از خدمتش(لوقا١٨:٤-١٩) بيابيم و يا در سخنان يعقوب در مورد پرستش صاف و بيعيبى كه پسنديده خداست(يعقوب ٢٦:١-٢٧)، ما بايد دريابيم كه ايمان راستين يعنى رفتار نمودن با ديگران به همان نحوى كه خدا با آنان رفتار ميكند. آيه امروز كار خدا را توضيح ميدهد و بما تعليم ميدهد كه همينگونه زندگى كنيم.

دعای من

اى خداى بزرگ كه جميع تسليات از توست، امروز چشمانم را بگشا تا اشخاص نيازمند به محبت تو را ببينم و به من باملاحظه بودن، وقت، و مهربانى را عطا كن تا ايشان را خدمت نمايم. دعا ميكنم كه امروز كار عيسى در زندگيم مشهود باشد. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change