ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అవసరమైన వారికి సేవను మతపరమైన ఆచారాలతో భర్తీ చేయడం సులభం అని మీరు భావిస్తున్నారా? నేను చేస్తానని నాకు తెలుసు! మనం ఇతరుల పట్ల అతనిలా శ్రద్ధ వహించాలని మనం మరచిపోయంతగా మనం అతని గురించి మాట్లాడటం మరియు అతని పనులను జరుపుకోవడంలో చిక్కుకోకూడదని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు . లూకా 4:18-19లో యేసు తన పరిచర్యను నిర్వచించినా లేదా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే రకమైన భక్తిని గురించి యాకోబు మాట్లాడినా (యాకోబు 1:26-27), అది నిజమైన విశ్వాసం ఇతరులను దేవునివలే పరిగణించడము గురించినదే . నేటి వాక్యము దేవుడు ఏమి చేస్తాడో నిర్వచిస్తుంది మరియు అదే విధంగా జీవించమని మనకు నిర్దేశిస్తుంది.

నా ప్రార్థన

ఓదార్పునిచ్చే గొప్ప దేవా, నీ ప్రేమ అవసరమైన వారిని చూడటానికి ఈ రోజు నా కళ్ళు తెరవండి మరియు వారికి సేవ చేయడానికి శ్రద్ధ, సమయం మరియు కరుణను నాకు ఇవ్వండి. ఈ రోజు నా జీవితంలో యేసు యొక్క పని కనబడుతుంది. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change