اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در سرودهايى كه ميسراييم و در دعاهاى عمومى، اين جمله را بزبان مى آوريم: خداى پدر، دوستت داريم، ." اما با دقت بسيار به عبارت ابتدايى جمله ما توجه كنيد."دوستت دارم، اى خداوند..." حتى در ملأ عام، پرستشهاى جمعى، اهميت ابراز محبت به خدا بطور فردى بما آموزش داده شده است. آخرين بارى كه به آفريننده كائنات گفته ايد، "دوستت دارم"، كِى بوده است؟

Thoughts on Today's Verse...

We sing it and we say it in our public prayers: "Father, God, we love you." But notice very carefully the beginning phrase of our verse. "I love you, O Lord..." Even in public, community worship, we are taught the importance of a personal expression of love to God. When is the last time you told the Creator of the universe, "I love you!"

دعای من

اى پدر ما كه در آسمانى، دوستت دارم. من ترا دوست دارم زيرا تو شايسته تر و ارزشمندتر از محبت من هستى. تو را دوست ميدارم چون تو اول مرا محبت نمودى. تو را دوست دارم زيرا تو پسرت را فرستادى تا برادر بزرگ من باشد و هزينه فرزند خواندگى و پذيرفته شدن در خانواده ترا بپردازد. تو را بخاطر امانت و وفاداريت دوست ميدارم. تو را دوست دارم چون تو فيضت را بمن بخشيده اى تا بتو عشق بورزم. در نام عيسى، تو را سپاس ميگويم. آمين.

My Prayer...

Father in heaven, I love you. I love you because you are more than worthy of my love. I love you because you have first loved me. I love you because you sent your son to be my big brother and pay the price for my adoption into your family. I love you because of your faithfulness. I love you because you have permitted me in your grace to love you. In the name of Jesus I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ١:١٨-٢

نظرات