اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در سرودهايى كه ميسراييم و در دعاهاى عمومى، اين جمله را بزبان مى آوريم: خداى پدر، دوستت داريم، ." اما با دقت بسيار به عبارت ابتدايى جمله ما توجه كنيد."دوستت دارم، اى خداوند..." حتى در ملأ عام، پرستشهاى جمعى، اهميت ابراز محبت به خدا بطور فردى بما آموزش داده شده است. آخرين بارى كه به آفريننده كائنات گفته ايد، "دوستت دارم"، كِى بوده است؟

دعای من

اى پدر ما كه در آسمانى، دوستت دارم. من ترا دوست دارم زيرا تو شايسته تر و ارزشمندتر از محبت من هستى. تو را دوست ميدارم چون تو اول مرا محبت نمودى. تو را دوست دارم زيرا تو پسرت را فرستادى تا برادر بزرگ من باشد و هزينه فرزند خواندگى و پذيرفته شدن در خانواده ترا بپردازد. تو را بخاطر امانت و وفاداريت دوست ميدارم. تو را دوست دارم چون تو فيضت را بمن بخشيده اى تا بتو عشق بورزم. در نام عيسى، تو را سپاس ميگويم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات