اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا میدانستید که خدا یک صنعتگر یا هنرمند است؟ مهمتر از همه، آیا میدانستید که خود شما یکی از شاهکارهای او هستید؟ خدا ما را طراحی نموده است تا به طرزی زیبا برای انجام دادن کارهای نیکو، مفید باشیم! پس به هیچکس، مخصوصاً به شریر اجازه ندهید که شما را متقاعد نماید که شما برای دیگران یا برای خدا ارزشمند نیستید. فیض او، زندگی های ما را به بوم های نقاشی تبدیل کرده است که خدا بر روی آنها، شاهکارهای هنرمندانه بیشتری را در نظر جهانیان به تصویر خواهد کشید! پس بیایید تا بر اساس ارزش و عقیده والایی که خدا برای ما دارد، زندگی کنیم.

Thoughts on Today's Verse...

Did you know that God is an artisan? Even more importantly, did you know that you are one of his masterpieces? God has designed us to be beautifully useful for doing good things! So let's not let anyone, especially not the evil one, convince us that we are not worth anything to others or to God. His grace has made our lives canvases upon which he will provide the world more masterpiece works of his artistry! Let's live up to God's high opinion of us.

دعای من

ای پدر عزیزم، تشکر مرا بپذیر چون تو مرا میشناسی و مرا بوسیله فیضت در عیسی از نو ساختی. از من برای انجام اراده ات استفاده کن و مرا به سوی اشخاصی مناسب رهبری بفرما تا بتوانم به بهترین و مؤثرترین نحو، به آنان خدمت کنم. در اسم عیسی که مملو از فیض است میطلبم. آمین.

My Prayer...

Thank you, dear Father, for knowing me and re-making me by your grace in Jesus. Use me to do your will and lead me to the appropriate people so that I can most effectively minister to them. In Jesus' grace-filled name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۱۰:۲

نظرات