ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు ఒక శిల్పకారుడని మీకు తెలుసా? మరీ ముఖ్యంగా, మీరు అతని కళాఖండాలలో ఒకరని మీకు తెలుసా? మంచి పనులు చేయడానికి అందంగా ఉపయోగపడేలా దేవుడు మనలను రూపొందించాడు! కాబట్టి మనం ఇతరులకు లేదా దేవునికి ఏమీ విలువైవారము కాదని ఎవరినీ, ముఖ్యంగా చెడును , మనల్ని ఒప్పించనివ్వండి. అతని దయ మన జీవిత వస్త్రమును చేసింది, దానిపై అతను తన కళాత్మకత యొక్క ప్రపంచ రచనలను ప్రపంచానికి అందిస్తాడు! మన గురించి దేవుడు చేసిన ఉన్నత అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా జీవిద్దాం.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నన్ను తెలుసుకున్నందుకు మరియు యేసులో నీ కృపతో నన్ను తిరిగి తయారుచేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ ఇష్టాన్ని చేయడానికి నన్ను ఉపయోగించుకోండి మరియు తగిన వ్యక్తుల వద్దకు నన్ను నడిపించండి, తద్వారా నేను వారికి అత్యంత సమర్థవంతంగా సేవ చేయగలను. యేసు దయతో నిండిన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change