اندیشه ها در مورد آیه امروز...

از بين همه چيزهايي كه در دنيا وجود دارد بيشترين چيزى را كه ترجيح ميدهم و بهش فكر ميكنم، رحمت خداست كه او در آن دولتمند و غنى است. من از ضعفها، كوتاهيها، گناهان، و خطاهاى خويش آگاهم. اگر رحمت او نبود بخششى نيز در كار نبود، و اگر فيض او نبود عيسى نيز به اين جهان فرستاده نميشد تا ما را بيامرزد، و من گمشده و بى خدايى بيش نبودم. اكنون بخاطر رحمت غنى اوست كه زندگيم به آينده عيسى گره خورده و من اينرا خود بدست نياورده ام.

Thoughts on Today's Verse...

God is rich in mercy and generous with grace! Isn't that wonderful for us? I don't know about you, but I sure know I have failures, shortcomings, sins, and transgressions. Without God’s mercy, I would be lost in my sins (Romans 3:23-25). Without his grace I would be cut off from the life God longs for me to have (Romans 5:6-11). God acted on our behalf with his rich mercy and generous grace when he sent Jesus to show us his love (1 John 4:9-10). Now, because of his rich mercy and generous grace, I have died to that old sinful self my life is now tied to Jesus' future and not the one I earned (Colossians 2:12, 3:1-4).

دعای من

اى پدر همه رحمتها و فيوضات، تو را سپاس ميگويم. تو را بخاطر خداونديت سپاس ميگويم. سپاسگزارم زيرا در زمانيكه من لياقتش را نداشتم، تو فيضت را شامل حال من نمودى. تو رحمتت را از من دريغ نداشتى، درست در زمانيكه من بيشتر از هر وقت ديگر به آن نياز داشتم. تو بمن هنگامى زندگى بخشيدى كه من خود را محكوم به مرگ و نوميد تصور ميكردم. براى خود دعا ميكنم كه بيش از پول و طلا، ثروت من در رحمت و فيض تو باشد. كمكم كن تا بيشتر شبيه تو باشم. در نام عيسى، برادر بزرگتر و رهاننده خويش دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Father of all grace and mercy, thank you. Thank you for being God like you are God. Thank you for extending grace when I have not deserved it. Thank you for giving mercy when I most needed it. Thank you for giving life when I thought my life was doomed and hopeless. May my wealth be in mercy and grace much more than money and gold. Help me be more like you. In the name of Jesus, my older Brother and Savior, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۴:۲-۵

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change