ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ధనవంతులుగా చేయు అన్ని విషయాలలో, కృప విషయములో పవిత్రమైన దేవునిలో ధనవంతుడు ఉండటానికి నేను ఇష్టపడతాను. నా వైఫల్యాలు, లోపాలు, పాపాలు మరియు అతిక్రమాలు నాకు తెలుసు. అతని దయ లేకుండా, మళ్ళీ క్షమాపణ మరియు అతని కృప లేకుండా మొదట క్షమాపణ కొరకు యేసును పంపకుండినట్లైతే , నేను దేవుడు లేకుండా పోతానెమో . ఇప్పుడు, అతని గొప్ప దయ కారణంగా, నా జీవితం యేసు భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉంది మరియు ఇది నా అంతట నేను సంపాదించినది కాదు.

నా ప్రార్థన

సమస్త దయ మరియు కృపగల తండ్రి, ధన్యవాదాలు. మీరు దేవుడిలా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నేను అర్హత పొందనప్పుడు కృపను అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. నాకు చాలా అవసరమైనప్పుడు దయ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నా జీవితం నాశనమైందని మరియు నిరాశాజనకంగా ఉందని నేను భావించినప్పుడు జీవితాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నా సంపద డబ్బు మరియు బంగారం కంటే చాలా ఎక్కువ దయ మరియు దయలో ఉండనివ్వండి. మీలాగే ఉండేందుకు నాకు సహాయం చేయండి. నా అన్న మరియు రక్షకుడైన యేసు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change