اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما به صلیب عیسی فکر میکنیم، نباید دو کلمهٔ «حادثهٔ دردناک» را به آن مربوط سازیم. پطرس این مطلب را بوضوح بیان میکند که در واقعه صلیب، دو جریان جداگانه قدرت، به هم پیوستند. شریر از راههای خودش، عیسی را به پای صلیب برد. خدا نیز بر اساس طرح و برنامه خودش، اجازه داد که مصلوب شدن عیسی، برای نجات ما اتفاق بیفتد. صلیب، یک سانحه نبود. آنچه که جهنم برای شکست نهایی ما در نظر داشت، خدا برای رهایی و پیروزی ما از آن استفاده کرد. بدترین و بهترینها به هم ملحق شدند. البته که صلیب، پاسخ نهایی در این جنگ نبود؛ بلکه قبر خالی و خداوند قیام کرده، نتیجه نهایی این نبرد هستند. ما پیروزمندانی هستیم که این فیض را دریافت کرده ایم، فیضی که برایش بهای سنگین و دردناکی داده شد، و به آن طرز بیرحمانه بوسیله بزرگترین دشمن ما، ترتیب داده شد، و با پیروزی عیسی بر مرگ، تضمین شد.

Thoughts on Today's Verse...

When we think of the Cross, two words we must never associate with it are the words "tragic accident." Peter makes very clear that two separate streams of power converged at the cross. Evil had its way and brought the Son of God to the Cross. God had his plan and he allowed the cross to happen to redeem us. The Cross was no accident. What hell had intended as our ultimate defeat, God used to bring us redemption and triumph. The best and worst of all things collided. Of course the Cross wasn't the ultimate answer in this battle; the empty tomb and the resurrected Lord are. We are the victorious recipients of this grace, paid at such an agonizing cost, administered in such a cruel manner by our greatest adversary, and secured by Jesus' triumph over the grave.

دعای من

ای خدای قدوس سپاسگزارم برای نقشه تو که به من اطمینان میدهد که گناهانم بخشوده شده و آینده من، با تو تضمین شده است. بخاطر هزینه ای که برای اجرای این نقشه متحمل شدی، از تو ممنونم. برای پیروزی تو بر شرارت جهنم و بر کار شریران، سپاسگزارم. من، تو را بخاطر خودت و برای تمام کارهایی که در حق من انجام داده ای، بشدت دوست دارم. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy God, thank you for having a plan in place that insures that my sins can be forgiven and my future with you is secured. Thank you for paying the price for that plan to work. Thank you for triumphing over the wickedness of hell and the work of evil people. I love you so much for all you are and all you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اعمال رسولان ۲۳:۲

نظرات