اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا امين است و پيمان او، پيمان محبت است. او ما را ترك نخواهد كرد و بهتر از آنچه لياقت مان هست، با ما رفتار خواهد كرد، درست مثل والدى مهربان كه با فرزند عاصى خويش بيش از لياقتش برخورد ميكند. اما دلهاى ما بايد با اين طنين هماهنگ باشد كه خدا را همچون خدا حرمت نهيم، نه بعنوان قدرتى كه براى ما خوش شانسى مى آورد و يا ميهمانى كه هفته اى يكبار به زندگيهاى پرمشغله ما سَرى ميزند. كارى كه ما ميكنيم بايد در آگاهى انجام شود، آگاه از اينكه اين پيمان محبت از پيش انجام گرفته و براى اوست!

Thoughts on Today's Verse...

God is faithful and his covenant is a covenant of love. He will not forsake us and will treat us better than we deserve just as a loving parent treats a rebellious child better than s/he deserves. But our hearts must be tuned to honor God as God, not as just a good luck charm or a weekly guest into our otherwise busy lives. What we do must be done in awareness that it is done before and for him!

دعای من

اى پدر امين، سپاسگزارم از اينكه مرا جانبازانه و بيوسع دوست ميدارى. متشكرم براى راهى كه بوسيله آن وعده هاى خويش را براى اسرائيلى ها نگاه داشتى و عيسى را مطابق وعده ات به اين جهان فرستادى. من به وعده تو مبنى بر بازگشت دوباره مسيح اعتماد دارم و اينكه او ما را به نزد تو در خانه ابدى مان خواهد آورد. لطفن كردار و گفتار امروز را بعنوان تشكراتم نسبت به پيمان محبتت به من و عزيزانم بپذير. در نام عيسى، هديه عشق تو، دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Faithful God, thank you for loving me so sacrificially and steadfastly. Thank you for the way you preserved your promises to the Israelites and brought Jesus just as you promised. I trust your promise to send him back to bring me home to you. Please receive the deeds and words of this day as my thanks to you for your covenant of love with me and those I love. In the name of Jesus, your gift of love, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of تثنيه ٩:٧

نظرات