اندیشه ها در مورد آیه امروز...

« متبدل... از جلال تا جلال.» به عبارتی دیگر، روند تبدیل یا متبدل شدن تداوم دارد، اما به کمک دائمی روح القدس، ما به هدف خود نزدیک میشویم—- شبیه مسیح شدن! نکته اینجاست که ما نباید در این مسیر از هدفمان دلسرد شویم. بیایید پیوسته به عیسی بنگریم و به روح القدس که کار خدا را در ما به پیش میبرد و هر روز ما را بیشتر و بیشتر شبیه مسیح میکند ، اعتماد کنیم.

Thoughts on Today's Verse...

"Transformed ... with ever-increasing glory." In other words, it's an ongoing process, but with the continual help of the Spirit, we're going to arrive at our goal — to be like Jesus! The point is not to give up on our journey. Let's keep looking to Jesus and keep trusting that the Holy Spirit is doing God's work in us, making us more and more like Jesus each day.

دعای من

ای پدر مرا عفو بفرما برای اوقاتی که نگذاشته ام ایمانم رشد کند و تمرکز خویش بر عیسی را از دست داده ام. لطفاً مرا مبارک بساز در تلاشهایم برای اینکه در برنامه ریزی هایم بیشتر هدفمند باشم، بخصوص در زمینه بلوغ روحانی ام. مرا هر روزه بیش از پیش به شباهت عیسی درآور. به اسم عیسی. آمین.

My Prayer...

Father, please forgive me for the times when I've let my faith grow complacent and I've lost my focus on Jesus. Please bless me as I try to be more intentional in my plans, especially my spiritual maturity. Please make me more like Jesus each day. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتیان ۱۸:۳

نظرات