اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در مورد شما نمیدانم، اما براستی امیدوارم که زندگیم، بازتابی از سخنان و تعالیم من باشد. اگر ما بتوانیم به افرادی که بهشان تعلیم میدهیم( دانش آموزان، اعضای خانواده، همکاران، و یا اعضای کلیسا) اینگونه بگوییم، چه اعلام بزرگی خواهد بود!

Thoughts on Today's Verse...

I don't know about you, but I truly hope that my life reflects what I say and teach. What a great statement to be able to make to those we lead, whether it is in the classroom, in our families, at work, or at church.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و بسیار متعال، خواهش میکنم مرا با حرمتی برکت بده که از پیوسته بودن و درست بودن الزامات، سخنان، و اعمالم ناشی میشود. در نام عیسی.آمین.

My Prayer...

Almighty and Most High God, please bless me with the integrity that comes when my convictions, my words, and my actions are consistent and righteous. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان۹:۴

نظرات