ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ గురించి నాకు తెలియదు, కాని నేను చెప్పేది మరియు నేర్పించే వాటిని నా జీవితం ప్రతిబింబిస్తుందని నేను నిజంగా ఆశిస్తున్నాను. తరగతి గదిలో ఉన్నా, మా కుటుంబాలలో, పనిలో, లేదా చర్చిలో ఉన్నా మనం నడిపించేవారికి ఎంత గొప్ప ప్రకటన చేయవచ్చు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు సర్వోన్నతుడైన దేవా, దయచేసి నా నమ్మకాలు, నా మాటలు మరియు నా చర్యలు స్థిరంగా మరియు నీతియుక్తంగా ఉన్నప్పుడు దాని ద్వారా వచ్చే పరిపూర్ణతతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో ప్రార్ధించుచున్నాము. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు