اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی برای ما جان نداد به این خاطر که امیدوار بود که ما کی هستیم و یا چه خواهیم شد. خیر، او جانش را برای ما گذاشت زیرا میدانست که ما دقیقن بدون او کی هستیم و چه خواهیم شد. خدا را سپاس باد؛ ما اکنون عدالت خدا هستیم زیرا عیسی گناه ما را بر خود گرفت و بجای آن، فیض و عدالت خدا را بما داد ( دوم قرنتیان ۱۷:۵-۲۱).

دعای من

ای خدای قدوس، برای وجود رهاننده خود، عیسی، تو را سپاس میگویم. کلمات ناتوان از بیان عشق و سرسپردگی من به تو برای چنین هدیه ای بی نظیر هستند. من بوسیله او زندگی میکنم و تشکراتم را به تو عرض میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change