ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้ตายเพื่อเราเพราะมีความหวังสูงส่งในตัวเราว่าเราเป็นใครหรือกำลังจะเป็นอะไร ไม่ใช่เลย ที่พระองค์ตายเพื่อเราเพราะพระองค์รู้จักเราดีและรู้ว่าถ้าขาดพระองค์เราจะอยู่ในสภาพไหน สรรเสริญพระเจ้า ตอนนี้เราเป็นคนที่พระเจ้ายอมรับแล้ว เพราะพระเยซูเอาบาปของเราไปแบกไว้ และให้พระคุณและความชอบธรรมของพระเจ้ามาแทนที่ (2 โครินธ์ 5:17-21)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ที่เป็นของขวัญอันน่าทึ่งที่ให้กับข้าพเจ้านี้ ทำให้ข้าพเจ้าหลงรักและต้องการอุทิศตัวให้กับพระองค์แบบชนิดที่เกินคำบรรยายเลย ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น