اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هدف پولس برای نوایمانان مسیحی که با آنها کار میکرد، چه بود؟ خواست او این بود که آنها به بلوغ کامل در مسیح برسند(به کولسیان۲۸:۱-۲۹ نگاه کنید). او میدانست که روح قدوس الهی به آنان در این روند کمک خواهد کرد، در صورتیکه آنان دل هایشان را بر عیسی متمرکز کنند و بخواهند که شخصیت عیسی را در زندگی شان منعکس سازند( دوم قرنتیان۱۸:۳). پس همانطور که به فعالیت های روزانه مان می پردازیم، بیایید هف او را حرمت گذاشته‌ و به عیسی اجازه دهیم که در ما زندگی کند.

Thoughts on Today's Verse...

Paul had a clear goal for new followers of Jesus; he wanted Jesus to be formed in them. He wanted them to become fully mature in Christ (Colossians 1:28-29). He knew the Holy Spirit would help them in this process if they would focus their hearts on Jesus and seek to reflect Jesus' character in their lives (2 Corinthians 3:18). So, as we go through our daily activities, let's honor Paul's goal — let's invite Jesus to come to life in us and bring us to full maturity of his likeness.

دعای من

ای خدای قدوس و عادل، باشد که حضور عیسی در افکار، رفتارها، و سخنان من افزون شود و هر چیز دنیوی و ؟ کاهش یابد. باشد که این دعا امروز تحقق یابد، و فراتر از آن، ای پدر عزیز، باشد که هر روزه آشکاراتر در من دیده شود. در اسم منجی و هدف خود، عیسی، دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous God, may the presence of Jesus increase in me so I can display more of Jesus in my life. At the same time, dear Father, I want my attitude, behavior, and speech to escape the warped ways of our broken world. May this be true today, but even more, dear Father, may it be more clearly seen each day. In the name of my Savior and goal, Jesus, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان۱۹:۴

نظرات