اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هدف پولس برای نوایمانان مسیحی که با آنها کار میکرد، چه بود؟ خواست او این بود که آنها به بلوغ کامل در مسیح برسند(به کولسیان۲۸:۱-۲۹ نگاه کنید). او میدانست که روح قدوس الهی به آنان در این روند کمک خواهد کرد، در صورتیکه آنان دل هایشان را بر عیسی متمرکز کنند و بخواهند که شخصیت عیسی را در زندگی شان منعکس سازند( دوم قرنتیان۱۸:۳). پس همانطور که به فعالیت های روزانه مان می پردازیم، بیایید هف او را حرمت گذاشته‌ و به عیسی اجازه دهیم که در ما زندگی کند.

دعای من

ای خدای قدوس و عادل، باشد که حضور عیسی در افکار، رفتارها، و سخنان من افزون شود و هر چیز دنیوی و ؟ کاهش یابد. باشد که این دعا امروز تحقق یابد، و فراتر از آن، ای پدر عزیز، باشد که هر روزه آشکاراتر در من دیده شود. در اسم منجی و هدف خود، عیسی، دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات