ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

తాను పనిచేసిన క్రొత్త క్రైస్తవులకు పౌలు ఇచ్చిన లక్ష్యం ఏమిటి? వారు క్రీస్తులో పూర్తి పరిపక్వతకు రావాలని ఆయన కోరుకున్నాడు (కొలొస్సయులు 1: 28-29 చూడండి). వారు తమ హృదయాలను యేసుపై కేంద్రీకరించి, వారి జీవితాల్లో యేసు పాత్రను ప్రతిబింబించే ప్రయత్నం చేస్తే పరిశుద్దాత్మ ఈ ప్రక్రియలో వారికి సహాయపడుతుందని ఆయనకు తెలుసు (2 కొరింథీయులు 3:18). కాబట్టి మన రోజువారీ కార్యకలాపాల ద్వారా, అతని లక్ష్యాన్ని గౌరవిద్దాం - యేసును మనలో జీవింపనిద్దాము.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు నీతిమంతుడవైన దేవా, యేసు యొక్క ప్రత్యక్షత నా వైఖరి, ప్రవర్తన మరియు మాటలలో పెరుగుతుంది మరియు నాలోని ప్రాపంచికత మరియు ￰దానిలో లీనమవుట తగ్గుతుంది. ఈ రోజు ఇది నిజం కావచ్చు, కానీ ప్రియమైన తండ్రీ, ప్రతిరోజూ ఇది మరింత స్పష్టంగా కనబడుతుంది. నా రక్షకుడు మరియు నా లక్ష్యమైన యేసు పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాను.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు