ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับคนที่เพิ่งมาเป็นศิษย์ของพระเยซู เขาอยากให้พระเยซูก่อตัวขึ้นในพวกเขา และอยากให้พวกนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ในพระคริสต์ (โคโลสี 1:28-29) เขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยคนเหล่านี้ให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ด้วยดี ถ้าพวกเขาเอาใจจดจ่ออยู่ที่พระเยซู และพยายามที่จะให้ชีวิตพวกเขาสะท้อนลักษณะของพระคริสต์ออกมา (2 โครินธ์ 3:18) ดังนั้น ในชีวิตประจำวันของเรา ให้เราหันมาให้ความสำคัญกับเป้าหมายนี้ของเปาโล โดยยอมให้พระเยซูแจ้งเกิดในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดให้ลักษณะของพระเยซูเด่นชัดขึ้น ในทัศนคติ การกระทำ และคำพูดของข้าพเจ้า และโปรดช่วยให้ความคิดที่บิดๆเบี้ยวของโลกนี้ลดน้อยถอยลงด้วยเถิด ขอให้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เลย แต่ยิ่งกว่านี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอให้ลักษณะของพระองค์เด่นชัดขึ้นในทุกๆวัน อธิษฐาน ในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดและเป้าหมายของชีวิตข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น