اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"او تمام دنيا را در دستش دارد". آرى، در اين آهنگ حقيقتى وجود دارد، اما بطور خاصى، خدا فرزندان ايمانى خويش را در دستهاى خودش نگه ميدارد. ماداميكه زندگيهاى ايشان به او و به فيض او سپرده شده است، هيچكس و هيچ چيز نميتواند آنانرا بربايد.

Thoughts on Today's Verse...

"He's got the whole world in his hand." Yes, the song may be true, but in a much more special way, God holds his children of faith in his hand. As long as their lives are entrusted to him and his grace, no one or nothing can steal them away.

دعای من

خدايا، تو را بخاطر محبت ثابت و ايمنت سپاس ميگويم. تو را ميستايم زيرا اطمينان دارم كه آينده من در دستهاى توست. تو مرا بوسيله فيضت مورد حمايت و حفاظت خودت قرار ميدهى و از اين بابت متشكرم. خواهش من اين است كه امروز با اطمينان و خوشى زندگى كنم، با اين شناخت كه من هر جا كه خود را بيابم، تو آنجا هستى تا مرا محافظت كرده و تقويت نمايي. تو را بخاطر چنين فيضى در نام عيسى ميستايم. آمين.

My Prayer...

O Lord, thank you for your steadfast and secure love. Thank you for the assurance that my future rests in your hands. Thank you for holding me in your protective grace. May I live today with confidence and joy knowing that no matter where I find myself, you are there to uphold and sustain me. For this grace, I thank you in Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۲۸:۱۰-۳۰

نظرات