ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"అతను లోకమంతటిని తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు."( అనేది ఒక పాట) అవును, పాట నిజం కావచ్చు, కానీ చాలా ప్రత్యేకమైన రీతిలో, దేవుడు తన విశ్వాసంగల పిల్లలను తన చేతిలో ఉంచుకున్నాడు. వారి జీవితాలు అతనికి మరియు అతని దయకు అప్పగించబడినంత కాలం, ఎవరూ లేదా ఏదియు ఆ జీవితాలను దొంగిలించలేరు.

నా ప్రార్థన

ఓ ప్రభూ, నీ దృఢమైన మరియు సురక్షితమైన ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. నా భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లోనే ఉందని భరోసా ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ రక్షణ దయలో నన్ను ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను ఎక్కడ ఉన్నా, నన్ను నిలబెట్టడానికి మరియు స్థిరపరచడానికి మీరు ఉన్నారని తెలుసుకుని నేను ఈ రోజు ఆత్మవిశ్వాసంతో మరియు ఆనందంతో జీవించగలను. ఈ దయ కోసం, నేను యేసు నామంలో ధన్యవాదాలు తెలుపుచున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు