اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"او تمام دنيا را در دستش دارد". آرى، در اين آهنگ حقيقتى وجود دارد، اما بطور خاصى، خدا فرزندان ايمانى خويش را در دستهاى خودش نگه ميدارد. ماداميكه زندگيهاى ايشان به او و به فيض او سپرده شده است، هيچكس و هيچ چيز نميتواند آنانرا بربايد.

دعای من

خدايا، تو را بخاطر محبت ثابت و ايمنت سپاس ميگويم. تو را ميستايم زيرا اطمينان دارم كه آينده من در دستهاى توست. تو مرا بوسيله فيضت مورد حمايت و حفاظت خودت قرار ميدهى و از اين بابت متشكرم. خواهش من اين است كه امروز با اطمينان و خوشى زندگى كنم، با اين شناخت كه من هر جا كه خود را بيابم، تو آنجا هستى تا مرا محافظت كرده و تقويت نمايي. تو را بخاطر چنين فيضى در نام عيسى ميستايم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات