اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بعضی چیزها خیلی ساده هستند. ما نمی توانیم خدا را محبت نماییم و از محبت نمودن همدیگر امتناع ورزیم. فهم این مطلب دشوار نیست. به عبارتی دیگر، بعضی از دوستان ما در خداوند، در وضعیت بد و دشواری بسر میبرند، بطوریکه محبت نمودنشان سخت است، اما، ما باید به خودمان یادآوری کنیم که زمانیکه مسیح برای ما مرد، ما چه جور اشخاصی بودیم ـــ ضعیف، بی خدا، گناهکار، دشمن(رومیان۶:۵-۱۱) ـــ با این وجود، خدا به ما عشق ورزید و عیسی را برای رهایی ما فرستاد. از اینرو، پیش از اینکه ما در مورد آن دسته از رفقای مسیحی مان که« سخت می شود با آنان زندگی کرد» گِلِه کنیم، بهتر است دهان خود را به حمد بگشاییم که خدا زمانیکه ما گناهکار بودیم، محبتمان نمود. سپس، لازم است که خدا را بخاطر فیضش شکر گوییم و این فیض را با محبت نمودن روز افزون به همدیگر نشان دهیم.

Thoughts on Today's Verse...

Some things are very simple. We can't love God and refuse to love each other. This is not hard to understand. On the other hand, some of our "kinfolks" in the Lord and in our families are just downright hard to love because they can be so difficult. But, we need to remember who we were when Christ died for us —powerless, ungodly, sinners, and enemiesof God (Romans 5:6-11). Yet God loved us and sent Jesus to save us even when we weren't deserving. So before we whine about our "hard-to-live-with" fellow believers, we had better give thanks that God loved us when we were "hard-to-love" sinners. Then, we need to thank God for his grace by being more loving with each other.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، خواهش میکنم به من توانایی، شفقت، و شهامت بده تا دوستان مسیحی خود را دوست بدارم، همچنانکه تو مرا دوست داشته ای. بنام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, please give me the strength, compassion, and courage to love my fellow Christians as you have loved me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا۲۱:۴

نظرات