اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بعضی چیزها خیلی ساده هستند. ما نمی توانیم خدا را محبت نماییم و از محبت نمودن همدیگر امتناع ورزیم. فهم این مطلب دشوار نیست. به عبارتی دیگر، بعضی از دوستان ما در خداوند، در وضعیت بد و دشواری بسر میبرند، بطوریکه محبت نمودنشان سخت است، اما، ما باید به خودمان یادآوری کنیم که زمانیکه مسیح برای ما مرد، ما چه جور اشخاصی بودیم ـــ ضعیف، بی خدا، گناهکار، دشمن(رومیان۶:۵-۱۱) ـــ با این وجود، خدا به ما عشق ورزید و عیسی را برای رهایی ما فرستاد. از اینرو، پیش از اینکه ما در مورد آن دسته از رفقای مسیحی مان که« سخت می شود با آنان زندگی کرد» گِلِه کنیم، بهتر است دهان خود را به حمد بگشاییم که خدا زمانیکه ما گناهکار بودیم، محبتمان نمود. سپس، لازم است که خدا را بخاطر فیضش شکر گوییم و این فیض را با محبت نمودن روز افزون به همدیگر نشان دهیم.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، خواهش میکنم به من توانایی، شفقت، و شهامت بده تا دوستان مسیحی خود را دوست بدارم، همچنانکه تو مرا دوست داشته ای. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات