ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్ని విషయాలు చాలా సులభం. మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించలేము కాబట్టే ఒకరినొకరు ప్రేమించటానికి నిరాకరిస్తున్నాము . ఇది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం కాదు. మరోవైపు, క్రీస్తునందున్న మన బంధువులలో కొందరిని ప్రేమించడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే వారు కఠినమైనవాళ్లు కాబట్టి. కాని, క్రీస్తు మనకోసం చనిపోయినప్పుడు మనం ఎటువంటివారమో గుర్తుంచుకోవాలి. మనము - శక్తిలేని, భక్తిహీనులు, పాపులు, శత్రువులు (రోమా ​​5: 6-11) - అయినప్పటికీ దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు మనలను రక్షించడానికి యేసును పంపాడు. కాబట్టి మన తోటి క్రైస్తవులతో ఉండటానికి "కష్టపడి జీవించటం" గురించి విలపించే ముందు, మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మంచిది. అప్పుడు మనం ఒకరితో ఒకరు మరింత ప్రేమగా ఉండడం ద్వారా ఆయన కృపకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లు నా తోటి క్రైస్తవులను ప్రేమించటానికి నాకు బలం, కరుణ మరియు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు