اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسيح در من زندگى ميكند. تا زمانيكه من بتوانم كاملن بوسيله قدرت روح القدس شبيه او شوم(دوم قرنتيان١٨:٣)، او در من زندگى ميكند. تا زمانيكه من بتوانم به خانه روم تا با او باشم، عيسى در من زندگى ميكند ( يوحنا١:١٤-٢١). هر جا كه بروم و هر كار كه بكنم، او در من است. هدف ما اينست كه او بطور كامل در ما شكل بگيرد، نه اينكه فقط در ما زندگى كند. و البته اين بوسيله قدرت او و از طريق عطاى روحش تحقق خواهد پذيرفت!

دعای من

خدايا، باشد كه حضور عيسى در من، مرا بحركت وادارد تا امروز براى تو كار كنم. باشد كه فيض ثابت تو از طريق حضور پسر فياض تو، مرا بسوى شخصيت و علائق تو بخواند. اى عيسى، لطفن قلبم را همچون قلب پدر بگردان. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات