ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์สถิตอยู่ในเรา จนกว่าผมจะกลายเป็นแบบพระองค์อย่างสมบูรณ์ ผ่านอำนาจของพระวิญญาณ (2 โครินธ์ 3:18) พระองค์อาศัยอยู่ในตัวผม จนกว่าผมจะสามารถกลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ พระองค์อยู่ในตัวข้าพเจ้า (ยอห์น14 :1-21) ทุกๆที่ที่ผมไปและทุกๆ อย่างที่ผมทำ พระองค์อยู่ในผม เป้าหมายของเราคือการที่เราได้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีพระองค์เป็นผู้กระทำ ไม่เพียงแต่อยู่ในเราเท่านั้น แน่นอนว่าจะสำเร็จได้โดยอำนาจของพระองค์และผ่านทางของขวัญของพระวิญญาณของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอให้การอยู่ด้วยของพระเยซูภายในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ร้อนรนในการทำงานของพระองค์วันนี้ ขอให้พระคุณของพระองค์ ผ่านมาทางพระบุตรของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความเมตตา เรียกข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนพระองค์ และมีความห่วงใยในแบบของพระองค์ โอ พระเยซู ขอทรงโปรดให้หัวใจของข้าพระองค์เหมือนพระบิดา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น