اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"دوست گناهكاران". از تمامى القابى كه به عيسى نسبت داده شد، من ايمان دارم كه اين يكى محبوبش بود. اگر به آن فكر كنيم، من بر اين باورم كه محبوب من نيز هست!

دعای من

اى پدر، درحاليكه ميدانم تو از گناه و آشوبى كه در زندگيهاى ما مى آفريند متنفرى، من بسيار سپاسگزارم از اينكه هنگاميكه به زمين آمدى داور ما نبودى بلكه رهاننده ما، تو دوست ما بودى. من امروز قول ميدهم كه با آگاهى بيشترى نسبت به محبت تو زندگى كنم

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات