ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เพื่อนของคนบาป" ทุกชื่อที่พระเยซูถูกเรียก ผมเชื่อว่าพระองค์ชอบชื่อนี้ที่สุด เมื่อผมลองคิดๆดู ผมว่าผมก็ชอบชื่อนี้เหมือนกัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เกลียดชังความบาปและผลกระทบของมันในชีวิตของเรา ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่ตอนพระองค์มาในโลกนี้ไม่ได้มาเป็นผู้พิพากษา แต่มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเพื่อนของเรา ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ โดยตระหนักถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อคนที่หลงหาย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่ามันมีค่าขนาดไหนที่จะได้พบเจอพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น